djepvalcea


Constitutia Romaniei - republicata;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;

Legea nr.53/2003 - privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea-cadru nr.153/2017 - privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 250/1992 - privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr.611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr.286/2011 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotararea Guvernului nr.123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare;

Regulamentul (UE) 679/2016 - privind pretecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

Legea nr.52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 - cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.161/2003 - privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.176/20101 - privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.98/2016 - privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.101/2016 - privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr.395/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.273/2006 - privind finantele publice locale, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea contabilitatii nr.82/1991 - cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.207/2015 - privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.G. nr. 84/2001 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

O.U.G. nr. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 82/2012 - pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România;

H.G. nr. 295/2021 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

O.G. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 64/2011 - pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

H.G. nr. 220/2006 – pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;

O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

Legea nr. 16/1996 - a Arhivelor Naţionale, republicată;

Legea nr. 182/2002 - privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 781/2002 - privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;

H.G. nr. 585/2002 - pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 1349/2002 - privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate cu modificările şi completările ulterioare;

O.G. nr. 33/2002 - privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 801/2016 - pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor;