djepvalcea


• se eliberează în vederea obținerii unor drepturi sau apărării intereselor în străinătate;
• document eliberat de către Direcția Județeană de Evidență a Personaleor, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor București în baza OG nr. 33/2002;
• cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială;


Acte necesare:
• cerere tip;

• actul de identitate al titularului sau al persoanei împuternicite(original şi copie xerox);

• cerere tip pentru eliberarea formularului standard multilingv privind domiciliul , valabil în spațiu UE ;

• Procura specială autentificată de notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în care să se precizeze explicit că mandatarul poate solicita certificatul de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, în original.

Telefon: 0350 801 804