djepvalcea


PROCEDURĂ PRIVIND COMUNICAREA CODULUI NUMERIC PERSONAL NECESAR CETĂŢENILOR CARE SOLICITĂ CASELOR TERITORIALE DE PENSII COMPLETAREA CARNETELOR DE MUNCĂ EMISE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE


În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 97/2005 , aprobată cu modificările şi completările ulterioare de Legea nr.290/2005 şi a Hotărârii Guvernului nr.1375/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, coroborate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, comunicarea codului numeric personal se face astfel:

1. Prin depunerea în nume personal a unei cereri la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor din judeţul în care persoana în cauză declara că a avut ultimul domiciliu în Romania. Cererea va cuprinde toate datele de stare civilă şi motivul solicitării.
În susţinerea acesteia vor fi prezentate:
a). Documentele cu care se poate face dovada clară a identităţii declarate şi a statutului juridic faţă de statul român (certificat de naştere, certificat de căsătorie, carte (buletin) de identitate, paşaport românesc şi/sau cel eliberat de autorităţile străine – chiar expirate, etc.)

2. Prin depunerea aceloraşi documente de către o persoană împuternicită prin Procură Specială, în care să fie precizat în mod expres faptul că persoana desemnată este împuternicită să solicite comunicarea codului numeric personal.

Procura poate fi obţinută de la Ambasada (oficiul consular) al României din ţara în care domiciliază persoana în cauză, sau de la un notar public – situaţie în care procura va trebui tradusă în limba română de un traducător autorizat din România şi este supusă procedurii de supralegalizare sau apostilare – după caz.

Telefon: 0350 801 804