djepvalcea


ATENȚIE!!!

SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL ȘI VOR PREZENTA CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE/SENTINȚA DE DIVORȚ- DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ/CERTIFICATUL DE DIVORȚ+CONVENȚIA ÎNCREDINȚARE MINOR AL PĂRINȚILOR, DUPĂ CAZ.

INFORMAŢII GENERALE:
Cetaţenii care se află în una dintre urmatoarele situaţii:
- expirarea termenului de valabilitate,
- modificarea datelor de stare civilă,
- anularea documentului,
- schimbarea sexului sau a fizionomiei
- preschimbarea buletinelor de identitate
- pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

Acte necesare:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate (cerere tip, se semnează în prezența personalului DJEP Vâlcea);
Click aici pentru descărcarea cererii - Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- sentință de divorț definitivă și irevocabilă /certificat de divorț , inclusiv Convenția între soți cu privire la minori, original și copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (click aici)
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei (la casieria DJEP Vâlcea);

  • În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotarârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.
  • În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării se prezintă și un document emis de instituții sau autorități publice, CU FOTOGRAFIE DE DATĂ RECENTĂ, pentru certificarea identității, respectiv : carte de alegător, pașaport, permis de conducere, diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ -original și copie;
  • Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.